Dergi Yayın İlkeleri

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ

 Yazıların Değerlendirilmesi

•    Atatürk Kültür Merkezi’ne gönderilen yazılar, yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. İlkelere uygun bulunanlar, iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise üçüncü bir hakem belirlenir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alıp, gerekli düzeltmeleri yaparlar; fakat katılmadıkları noktalara itiraz etme hakkına sahiptirler.

•    Yayımlanmasına karar verilen yazılar sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra pdf formatıyla yazarlara gönderilir. Yazar son okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri metin üzerinde işaretleyerek dergiye geri gönderir.

•    Yayımlanan yazılar için telif ödenir. Telifi ödenen yazının yayın hakları Atatürk Kültür Merkezi’ne devredilmiş sayılır. Bu devir, sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.

•    Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

•    Yazılardaki görüşlerin, fotoğrafların ve belgelerin sorumluluğu yazara aittir.

 

Yayın Dili

Yayın Dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin beşte birini geçmeyecek şekilde, İngilizce veya diğer Türk lehçeleriyle yazılmış yazılara da yer verilebilir. Dergiye gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir.

 

Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni

•    Yazılar A4 boyutunda kâğıda, MS Word veya uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazıların uzunluğu 5000 sözcüğü geçmemelidir.

•    Özel fontlar kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa, editörlük yapılabilecek şekilde belirtilmelidir.

•    Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup, koyu harflerle yazılmalı ve 10 sözcüğü geçmemelidir.

•    Yazarın adı, soyadı koyu harflerle; unvanı görev yaptığı kurum ve e-posta adresi ise dipnotta normal harflerle yazılmalıdır.

•    Yazıların 150 ile 200 sözcükten oluşan 12 puntoyla yazılmış Türkçe ve İngilizce özetleri, özetlerin altına da genelden özele doğru sıralanmış en az 5 en çok 8 sözcükten oluşan anahtar sözcükler verilmelidir.

•    Yazılara ait fotoğraflar yüksek çözünürlükte ve baskı kalitesine uygun bir şekilde gönderilmelidir. Fotoğraf, şekil, grafik vb. görsel malzeme filmi çekilebilecek nitelikte olmalıdır. Fotoğraf, şekil ve grafikler numaralandırılarak hemen altına alt yazısı ve kaynağı belirtilmelidir.

•    Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklar, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ana ve ara başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) koyu harflerle yazılmalıdır.

•    Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “ tırnak içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz. Hem“ tırnak içinde” hem koyu veya hem eğik yazmak gibi çifte vurgulama yapılmaz.

•    Doğrudan alıntılar “tırnak içinde” verilir. Alıntılar 4 satırdan uzun olduğunda bloklama yöntemi kullanılır. Paragraf girintileri sekme komutuyla yapılır; blok alıntılarsa iki sekme içeriden yazılır. Blok alıntılarda yazı karakterinin boyutu değiştirilmez; 12 punto ile yazılır.

•    Yazımda, özel durumlar dışında, TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.

 

Kaynak Gösterimi

•    Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlılık şarttır. Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.)adları eğik, kısa yapıt (makale, öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak içinde” yazılır. Ayrıca dipnotların yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için kullanılması önerilir.

•    Metin içindeki göndermeler, yazarın soyadı, yapıtın yayın yılı ve sayfa numarası olmak üzere parantez içinde şu şekilde yazılır: (F. Köprülü 1932:120), (B. Moran 1994: 130), (O. Aslanapa 1987: 25), (O. Arık 2007:25), R.Arık (2007): 75) Cümle içinde yazarın adı geçmiş ise parantez içinde tekrarlanmasına gerek yoktur: Örneğin Fuat Köprülü’nün eserinde bahsettiği gibi (1932:120).

•    Birden fazla yazarlı yayınlarda isimler metin içinde şu şekilde gösterilir: (Jameson ve Habermas, Lyotard:1990).

•    Bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayını (1980a, 1980b) şeklinde gösterilir.

•    Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma hazırlayanı, editörü varsa künyede mutlaka gösterilmelidir.

•    Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmemiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.

•    Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.

•    Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.

•    Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekilde yazılmalı; eserin yayınevi ve makalelerin sayfa aralıkları belirtilmelidir.

 

Deniz, Bekir (1987). ”Sındırgı (Balıkesir) Yöresi Yağcıbedir Halıları”, Erdem 28, s. 111-124.

Ergin, Muharrem (1991). Dede Korkut Kitabı, Ankara: TDK Yayınları.

Jameson, Fredric ve Jürgen Habermas, Jean François Lyotard (1990). Postmodernizm, Haz. Necmi Zeka, Çev. Gülengül Naliş ve Dumrul Sabuncuoğlu, Deniz Erksan, İstanbul: Kıyı Yayınları.

Gümüş, Semih (Ocak2014).”Tarihin Rüyasını Gören Yazar: İhsan Oktay Anar”, (Erişim tarihi: 2 Şubat 2014 http://www.milliyetsanat.com/kitap/kapak-konusu/tarihin-ruyasini-goren-yazar-ihsan-oktay-anar/336.

Taşpınar, Ahmet Hamdi (1969). Edebiyat Üzerine Makaleler, Haz. Zeynep Kerman, İstanbul: Dergah Yayınları.

Ayvazoğlu, Beşir (2012). ”Peyami Safa’nın Hareket Yazıları”, Erdem 62, s.1-16.

Moran, Berna (1994). ”Bige Karasu’nun Kılavuz’u“, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 119-134.

Aslanapa, Oktay (1987). Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul: Eren Yayıncılık.

Kontantamer, Tunca (1999). ”Gül Kasidesi”, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Makaleler, Haz. M. Kalpaklı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Andrews, Walter G. (2004), ”Stepping Aside: Ottoman Literature in Modern Turkey”, Journal of Turkish Literature 1, s.9-32.

Ertuğ Necdet-Rahmi Karakuş-Süleyman Kızıltoprak, -Hüseyin Aykut - Ayşe Onuçak - Naciye Turgut - Sema Doğan (2006). İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı, İstanbul: Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Erdemir Yaşar (1985). Konya Yöresindeki Nakışlı Ahşap Camiler, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Arık, M. Oluş (2007). “Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Dini ve Kurumsal Yapılarda Çini “, Anadolu Toprağının Hazinesi: Çini Selçuklu Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul: Kale Grubu Kültür Yayınları, s. 25-36.

Arık, Rüçhan (2007). “Anadolu Selçuklu Saraylarında Çini “, Anadolu’da Türk Devri Çini Ve Seramik Sanatı, Editörler: Gönül Öney-Zehra Çobanlı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 73-1004.

Antika Ansiklopedisi ( 1998). İstanbul: Antik A.Ş. Kültür Yayınları.

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65